• URSONATE, KURT SCHWITTERS, SONATES EN SONS PREMIERS

  introduction
   
  Fümms bö wö tää zää Uu, 
                                           pögiff, 
                                                       kwii Ee.
    1
  Oooooooooooooooooooooooooooo, 6
  dll rrrrrr beeeee bö 
  dll rrrrrr beeeee bö  fümms bö,                                 (A)
       rrrrrr beeeee bö fümms bö wö, 
                beeeee bö fümms bö wö tää, 
                            bö fümms bö wö tää zää, 
                                 fümms bö wö tää zää Uu:
  5
  première partie  
  tema 1:
  Fümms bö wö tää zää Uu, 
                                          pögiff, 
                                                   Kwii Ee.
  1
  tema 2: 
  Dedesnn nn rrrrrr, 
                              Ii Ee, 
                                        mpiff tillff too, 
                                                                tillll, 
                                                                          Jüü Kaa?
                                                         
  (cantando)

  2
  tema 3: 
  Rinnzekete bee bee nnz krr müü? 
                                                      ziiuu ennze, ziiuu rinnzkrrmüü,
  3
            rakete bee bee,  3a
  tema 4 
  Rrummpff tillff toooo?
  4
  exposition  
  Ziiuu ennze ziiuu nnzkrrmüü, 
  Ziiuu ennze ziiuu rinnzkrrmüü
  ü3
      rakete bee bee? rakete bee zee. ü3a
  developpement  
  Fümms bö wö tää zää Uu, 
  Uu zee tee wee bee fümms.
  ü1
  rakete rinnzekete 
  rakete rinnzekete                                                          (B) 
  rakete rinnzekete 
  rakete rinnzekete 
  rakete rinnzekete 
  rakete rinnzekete 
  Beeeee 
  bö.
  ü3+ 
  3a
  fö 
           böwö 
  fümmsbö 
           böwörö 
  fümmsböwö 
           böwörötää 
  fümmsböwötää 
            böwörötääzää 
  fümmsböwötääzää 
            böwörötääzääUu 
  fümmsböwötääzääUu 
             böwörötääzääUu pö 
  fümmsböwötääzääUu pö 
             böwörötääzääUu pögö 
  fümmsböwötääzääUu pögö 
             böwörötääzääUu pögiff 
  fümmsböwötääzääUu pögiff 
             kwiiEe.
  1
  rakete rinnzekete 
  rakete rinnzekete                                                                                   (C) 
  rakete rinnzekete 
  rakete rinnzekete 
  rakete rinnzekete 
  rakete rinnzekete 
  Beeeee 
  ü3+ 3a
  fö 
           böwö 
  fümmsbö 
           böwörö 
  fümmsböwö 
           böwöböpo 
  fümmsböböpö
           böwöröböpö
  fümmsböwöböpö

           böwörötääzääböpö
  fümmsböwötääzääböpö
           böwörötääzääUu böpö
  fümmsböwötääzääUu böpö
           böwörötääzääUu pögö 
  fümmsböwötääzääUu pögö 
           böwörötääzääUu pögiff 
  fümmsböwötääzääUu pögiff 
           kwiiee.
  1
  rakete rinnzekete 
  rakete rinnzekete                                                                              (D) 
  rakete rinnzekete 
  rakete rinnzekete 
  rakete rinnzekete 
  rakete rinnzekete 
  Beeeee 
  ü3+ 
  3a
  bö 
  bö 
  bö 
  bö 
  bö 
  böwö 
  böwö 
  böwö 
  böwö 
  böwö 
  böwö 
  böwörö 
  böwörö 
  böwörö 
  böwörö 
  böwörö 
  böwörö 
  böwöböpö 
  böwöböpö 
  böwöböpö 
  böwöböpö 
  böwöböpö 
  böwöböpö 
  böwöröböpö 
  böwöröböpö 
  böwöröböpö 
  böwöröböpö 
  böwöröböpö 
  böwöröböpö 
  böwörötääböpö 
  böwörötääböpö
  böwörötääböpö 
  böwörötääböpö 
  böwörötääböpö 
  böwörötääböpö 
  böwörötääzääböpö 
  böwörötääzääböpö 
  böwörötääzääböpö 
  böwörötääzääböpö 
  böwörötääzääböpö 
  böwörötääzääböpö 

  böwörötääzääUu böpö 
  böwörötääzääUu böpö 
  böwörötääzääUu böpö 
  böwörötääzääUu böpö 
  böwörötääzääUu böpö 
  böwörötääzääUu böpö 
  böwörötääzääUu pögö 
  böwörötääzääUu pögö 
  böwörötääzääUu pögö 
  böwörötääzääUu pögö 
  böwörötääzääUu pögö 
  böwörötääzääUu pögö 
  böwörötääzääUu pöggiff 
  böwörötääzääUu pöggiff 
  böwörötääzääUu pöggiff 
  böwörötääzääUu pöggiff 
  böwörötääzääUu pöggiff 
  böwörötääzääUu pöggiff 
  fümmsböwötääzääUu pöggiff 
  fümmsböwötääzääUu pöggiff 
  fümmsböwötääzääUu pöggiff 
  fümmsböwötääzääUu pöggiff 
  fümmsböwötääzääUu pöggiff 
  fümmes bö wö tää zää Uu,
  pöggiff, 
  kwiiee 
  kwiiee 
  kwiiee 

  kwiiee 
  kwiiee 
  kwiiee.
  1
  Dedesnn nn rrrrrr,                                                                             (E) 
                              Ii Ee, 
                                      mpiff tillff toooo, 
  Dedesnn nn rrrrrr
      desnn nn rrrrrr 
           nn nn rrrrrr 
                nn rrrrr 
                            Iiiii 
                                 Eeeeee 
                                     m 
                                     mpe 
                                     mpff 
                                     mpiffte 
                                     mpiff tilll 
                                     mpiff tillff 
                                     mpiff tillff toooo, 
  Dedesnn nn rrrrr, Ii Ee, mpiff tillff toooo, 
  Dedesnn nn rrrrr, Ii Ee, mpiff tillff toooo, tillll 
  Dedesnn nn rrrrr, Ii Ee, mpiff tillff toooo, tillll, Jüü-Kaa? 
                                                                      (cantado)
  2
  Fümms bö wö tää zää Uu, pögiff, kwiiee. 
  Dedesnn nn rrrrrr, Ii Ee, mpiff tillff toooo, tillll, Jüü-Kaa
                                                                         (cantado)

  Rinnzekete bee bee nnz krr müüüü, ziiuu ennze ziiuu 
                    rinnzkrrmüüüü, 
  Rakete bee bee.
  ü 
  1
   2
   
  3
  Zikete           bee bee                                                        (F) 
  Rinnzekete    bee bee 
  Rakete          bee bee 
  Zikete           bee bee ennze 
  Rinnzekete    bee bee ennze 
  Rakete          bee bee ennze 
  Zikete           bee bee nnz krr 
  Rinnzekete    bee bee nnz krr 
  Rakete          bee bee nnz krr 
  Zikete           bee bee nnz krr müüüü 
  Rinnzekete    bee bee nnz krr müüüü 
  Rakete          bee bee nnz krr müüüü 
  Zikete           bee bee nnz krr müüüü, ziiuu 
  Rinnzekete    bee bee nnz krr müüüü, ziiuu 
  Rakete          bee bee nnz krr müüüü, ziiuu 
  Zikete           bee bee nnz krr müüüü, ziiuu ennze 
  Rinnzekete    bee bee nnz krr müüüü, ziiuu ennze 
  Rakete          bee bee nnz krr müüüü, ziiuu ennze 
  Zikete           bee bee nnz krr müüüü, ziiuu ennze ziiuu rinnzkrrmüüüü 
  Rinnzekete    bee bee nnz krr müüüü, ziiuu ennze ziiuu rinnzkrrmüüüü 
  Rakete          bee bee nnz krr müüüü, ziiuu ennze ziiuu rinnzkrrmüüüü.

  Rakete         bee bee 
  Rummpfftillfftoooo? 
  Ziiuu ennze ziiuu nnz krr müüüü, ziiuu ennze ziiuu rinnzkrrmüüüü; 
  Rakete        bee bee 
  Rakete        bee zee
  3
  Fümms bö wö tää zää Uu, pögiff, kwiiee. 
  Dedesnn nn rrrrrr, Ii Ee, mpiff tillff toooo, tillll, Jüü-Kaa?
                                                                      (cantado)
  Rinnzekete bee bee nnz krr müüüü, ziiuu ennze ziiuu 
                    rinnzkrrmüüüü, 
  Rakete bee bee. 
  Rrummpff tillff toooo?
  ü 
  43 
  a
  Rum! 
  Rrummpff?                                                               (G) 
  Rum! 
  Rrummpff t? 
  Rr rr rum! 
  Rrummpff tll? 
  Rr rr rr rr rum! 
  Rrummpff tillff? 
  Rr rr rr rr rr rum! 
  Rrummpff tillff toooo? 
  Rr rr rr rr rr rr rum! 
  Rrummpff tillff toooo? Ziiuu! 
  Rr rr rr rr rr rr rr  rum! 
  Rrummpff tillff toooo? Ziiuu ennze! 
  Rr rr rr rr rr rr rr rr rum! 
  Rrummpff tillff toooo? Ziiuu ennze ziiuu! 
  Rr rr rr rr rr rr rr rr rr rum! 
  Rrummpff tillff toooo? Ziiuu ennze ziiuu nnzkrrmüüüü! 
  Rr rr rr rr rr  rr rr rr rr rr rum! 
  Rrummpff tillff toooo? Ziiuu ennze ziiuu nnzkrrmüüü ,
               ziiuu ennze ziiuu rinnzkrrmüüüü! 
  Rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rum! 
  Rrummpff tillff toooo? Ziiuu ennze ziiuu nnzkrrmüüüü, 
               ziiuu ennze ziiuu rinnzkrrmüüüü, 
  Rakete bee bee! 
  Rr rr rr rr rr rr 
  Rr rr rr rr rr rr 

  Rr rr rr rr rr rrumm!!!!!! (gritando con entonación ascendente)
  Rrummpff tillff toooo? Ziiuu ennze ziiuu nnzkrrmüüüü, 
               ziiuu ennze ziiuu rinnzkrrmüüüü! 
  Rakete bee bee 
  Rakete bee zee
   
  Fümms bö wö tää zää Uu, pögiff, kwiiee. 
  Dedesnn nn rrrrrr, Ii Ee, mpiff tillff toooo, tillll, Jüü-Kaa. 
                                                                            (cantado) 
  Rinnzekete bee bee nnz krr müüüü, ziiuu ennze ziiuu 
              rinnzkrrmüüüü, 
  Rakete bee bee. 
  Rrummpff tillff toooo?
  ü   3a 
  4
  Rum!                                                                                               (H)
                     RrRrRrummpff? 
  Rum! 
                    RrRrRrRrummpff t? 
  Rum! 
                    RrRrRrRrRrummpff tll? 
  Rum! 
                    RrRrRrRrRrRrummpff tllff toooo? 
  Rum! 
                    RrRrRrRrRrRrRrummpff tllff toooo ziiuu! 
  Rum! 
                    RrRrRrRrRrRrRrRrummpff tllff toooo ziiuu ennze! 
  Rum! 
                    RrRrRrRrRrRrRrRrRrummpff tllff toooo? Ziiuu ennze 
                                 ziiuu nnzkrrmüüüü, 
  Rum! 
                    RrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrummpff tllff toooo? Ziiuu 
                                        ennze ziiuu nnzkrrmüüüü, ziiuu ennze ziiuu 
                                        rinnzkrrmüüüü! 
  Rum! 
                    RrRrRrRrRrRrRrRrrRrRrRRrRrRrRrummpff tllff 
                    toooo? 
                                Ziiuu ennze ziiuu nnzkrrmüüüü? 
                                Ziiuu ennze ziiuu rinnzkrrmüüüü! 
                                Rakete bee bee 

  Rrrrummmm!!!!(gritando) 
                  RrRrRrRrRrRr 
                  RrRrRrRrRrRr 
                  RrRrRrRrRrRr 
                  RrRrRrRrRrRr 

                  Rrrrrrrrrrrrrrrrummmmmpffff tillffff tooooooo? 
                  Ziiuu ennze ziiuu nnzkrrmüüüü?
                  Ziiuu ennze ziiuu rinnzkrrmüüüü!
                  Rakete bee bee? 
                  Rakete bee zee.

  4
                     Rakete rinnzekete 
                  Rakete rinnzekete 
                  Rakete rinnzekete 
                  Rakete rinnzekete 
                  Rakete rinnzekete 
                  Rakete rinnzekete 
                  Beeeee
                  bö
  ü3+ 3a
  fö 
                 bö                                                        (I) 
  fö 
                 bö 
  fö 
                 bö 
  fö 
                 bö 
  fö 
                 bö 
  fö 
                 böwö 
  fümmsbö 
                 böwö 
  fümmsbö 
                 böwö 
  fümmsbö 
                 böwö 
  fümmsbö 
                 böwö 
  fümmsbö 
                 böwö 
  fümms

  Raoul Hausmann 1918

  « ZENIT, L'INTERNATIONALE GÉNIE DES BALKANS URSONATE, KURT SCHWITTERS, SONATES EN SONS PREMIERS »


  Tags Tags : , , , , , , , , , , , , , , , , ,